منهای فقر

این جزوه توسط مجمع عدالتخواه رفسنجان تولید شده است. خلاصه ای از کتاب منهای فقر قطع A5 منهای فقر

این جزوه توسط مجمع عدالتخواه رفسنجان تولید شده است.

خلاصه ای از کتاب منهای فقر قطع A5

منهای فقر