نشست زمستانه جنبش عدالتخواه دانشجویی

به گزارش عدالتخواهی؛ نشست زمستانه جنبش عدالتخواه دانشجویی در شهر قم از تاریخ 20 الی 24 بهمن ماه برگزار میگردد؛ خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام میگردد.

به گزارش عدالتخواهی؛ نشست زمستانه جنبش عدالتخواه دانشجویی در شهر قم از تاریخ 20 الی 24 بهمن ماه برگزار میگردد؛ خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام میگردد.