اعتراض به عدم تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش عدالتخواهی /جنبش عدالتخواه دانشجویی رفسنجان در اعتراض به تحقق نشدن اقتصاد مقامومتی ،اقدام به تجمع و انتشار پلاکارد در نماز جمعه کردند.    

به گزارش عدالتخواهی /جنبش عدالتخواه دانشجویی رفسنجان در اعتراض به تحقق نشدن اقتصاد مقامومتی ،اقدام به تجمع و انتشار پلاکارد در نماز جمعه کردند.