جنبش رسانه ای « صنعت هسته ای دکوری نمیخواهیم»…

با ارسال عکس با شعار”صنعت هسته ای دکوری نمیخواهیم” به آدرس ایمیل md_edalatkhah@yahoo.com و یا شماره واتس اپ 09137438041 در این جنبش رسانه ای سهیم باشید.

به گزارش عدالتخواهی به نقل از مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان در راستای کمپین “صنعت هسته ای دکوری نمیخواهیم” با ارسال عکس با شعار”صنعت هسته ای دکوری نمیخواهیم” به آدرس ایمیل md_edalatkhah@yahoo.com و یا شماره واتس اپ 09137438041 در این جنبش رسانه ای سهیم باشید.