تنها آنهايي تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند

اميدوارم اين حكومت، حكومتي باشد كه براي مستضعفين كار كند، چرا كه تاكنون حكومت ها به ضد مردم بوده اند و براي خودشان يا اربابانشان كار مي كردند و ما مي خواهيم حكومت براي مردم، خصوصا آنها كه زحمت كشيده اند و خون داده اند و آقايان را از گرفتاري ها بيرون آوردند و از رژيم سابق و گرفتاري هاي شرق و غرب نجات دادند

اي مستضعفين جهان! به پاخيزيد و خودرا از چنگال دشمنان بشر نجات دهيد و بيش از اين زير بار ظلم نرويد كه خداوند با مظلومان است. 1358/10/15

ملت عزيز ما كه مبارزان حقيقي و راستين ارزش هاي اسلامي هستند، به خوبي دريافته اند كه مبارزه با رفاه طلبي سازگار نيست و آنها كه تصور مي كنند مبازره در راه استقلال و آزادي مستضعفين و محرومان جهان با سرمايه داري و رفاه طلبي منافات ندارد، با الفباي مبارزه بيگانه اند. و آنهايي هم كه تصور مي كنند سرمايه داران و مرفهان بي درد با نصيحت و پند و اندرز متنبه مي شوند و به مبارزان راه آزادي پيوسته و يا به آنان كمك مي كنند، آب در هاون مي كوبند . بحث مبارزه و رفاه ، بحث قيام و راحت طلبي، بحث دنياخواهي و آخرت جويي دو مقوله اي است كه هرگز با هم جمع نمي شوند، و تتها آنهايي تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند فقرا و متدينين بي بضاعت، گردانندگان و برپادارندگان واقعي انقلاب ها هستند . ما بايد تمام تلاشمان را بنماييم تا به هر صورتي كه ممكن است خط اصولي دفاع از مستضعفين را حفظ كنيم . 67/4/29

 مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگاني راي دهند كه متعبد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسءوليت كنند و طعم تلخ فقر را چشيده باشند و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمين ، اسلام مستضعفين ، اسلام رنجديدگان تاريخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاك طينتان عارف و در يك كلمه ، مدافع اسلام ناب محمدي _ صلي الله عليه و آله و سلم _ باشند و افرادي را كه طرفدار اسلام سرمايه داري، اسلام مستكبرين ، اسلام مرفهين بي درد، اسلام منافقين ، اسلام راحت طلبان ، اسلام فرصت طلبان و در يك كلمه ، اسلام آمريكايي هستند، طرد نموده و به مردم معرفي نمايند و از آن جا كه مجلس خانه همه مردم و اميد مستضعفين است، در شرايط كنوني نبايد كسي انتظار داشته باشد كه حتما نمايندگان بايد از گروه و صنف خاصي باشند بايد توجه داشت كه هنوز خيلي از مسايل وجود دارد كه به نفع محرومين بايد حل و فصل شود و تميز بين كساني كه در تفكر خود، خدمت به اسلام و محرومان را اصل قرار داده اند، با ديگران كار مشكلي نيست.67/1/11

 كشورهاي اسلامي به واسطه ضعف مديريت ها و وابستگي، به وضعيتي اسف بار گرفتار شده اند كه اين به عهده علماي اسلام و محققين و كارشناسان اسلامي است كه براي جايگزين كردن سيستم ناصحيح اقتصاد حاكم بر جهان اسلام، طرح ها و برنامه هاي سازنده و در برگيرنده منافع محرومين و پابرهنه ها را اراءه دهند و جهان مستضعفين و مسلمين را از تنگنا و فقر معيشت به درآورند . البته پياده كردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصا” برنامه هاي اقتصادي آن و مقابله با اقتصاد بيمار سرمايه داري غرب و اشتراكي شرق، بدون حاكميت همه جانبه اسلام ميسر نيست و ريشه كن شدن آثار سوء و مخرب آن چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حكومت اسلامي همچون جمهوري اسلامي ايران نيازمند به زمان باشد، ولي اراءه طرح ها و اصولا” تبيين جهت گيري اقتصاد اسلام در راستاي حفظ منافع محرومين و گسترش مشاركت عمومي آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان ، بزرگترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهيدستي به شمار مي رود و بيان اين حقيقت كه صاحبان مال و منال در حكومت اسلام هيچ امتياز و برتري اي از اين جهت بر فقر اندازند و ابدا” اولويتي به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شكوفايي و پرورش استعدادهاي خفته و سركوب شده پابرهنگان را فراهم مي كند و تذكر اين مطلب كه ثروتمندان هرگز به خاطر تمكن مالي خود نبايد در حكومت و حكمرانان و اداره كنندگان كشور اسلامي نفوذ كنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخر فروشي و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمتكشان افكار و خواسته هاي خود را تحميل كنند66/5/6

مصلحت زجركشيده ها و جبهه رفته ها و شهيد و اسير و مفقود و مجروح داده ها و در يك كلام، مصلحت پابرهنه ها و گودنشين ها و مستضعفين بر مصلحت قاعدين در منازل و مناسك و متمكنين و مرفهين گريزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسلامي مقدم باشد و نسل به نسل و سينه به سينه شرافت و اعتبار پيشتازان اين نهضت مقدس و جنگ فقر و غنا محفوظ بماند و بايد سعي شود تا از راه رسيده ها و دين به دنيا فروشان ، چهره كفرزدايي و فقرستيزي روشن انقلاب ما را خدشه دار نكنند و لكه ننگ دفاع از مرفهين بي خبر از خدا را بر دامن مسءولين نچسبانند و آنهايي كه در خانه هاي مجلل، راحت و بي درد آرميده اند و فارغ از همه رنج ها و مصيبت هاي جان فرساي ستون محكم انقلاب و پابرهنه هاي محروم، تنها ناظر حوادث بوده اند و حتي از دور هم دستي بر آتش نگرفته اند، نبايد به مسءوليت هاي كليدي تكيه كنند، كه اگر به آن جا راه پيدا كنند چه بسا انقلاب را يك شبه بفروشند، و حاصل همه زحمات ملت را بر باد دهند، چرا كه اينها هرگز عمق راه طي شده را نديده اند و فرق و سينه شكافته نظام و ملت را به دست از خدا بيخبران مشاهده نكرده اند و از همه زجرها و غربت هاي مبارزان و التهاب و بي قراري مجاهدان كه براي مرگ و نابودي ظلم بيگانگان دل به درياي بلا زده اند، غافل و بي خبرند. 66/5/6

 اميدوارم اين حكومت، حكومتي باشد كه براي مستضعفين كار كند، چرا كه تاكنون حكومت ها به ضد مردم بوده اند و براي خودشان يا اربابانشان كار مي كردند و ما مي خواهيم حكومت براي مردم، خصوصا آنها كه زحمت كشيده اند و خون داده اند و آقايان را از گرفتاري ها بيرون آوردند و از رژيم سابق و گرفتاري هاي شرق و غرب نجات دادند، كار كنند و عمده اين است كه همه خدا را در نظر بگيريم كه همه چيز از اوست و ما چيزي نيستيم .64/8/11

 مردم انقلاب كرده اند و مردم بايد آن را به آخر برسانند . مردم قيام كرده اند، شاه را بيرون كرده و رژيم او را سرنگون نموده و نظام اسلامي را كه به نفع مستضعفين است جايگزين آن كرده اند، پس، مردم بايد پاي كاري كه كرده اند بايستند . 63/6/18

 ما استقلال خودمان را حفظ مي كنيم، آزادي خودمان را حفظ مي كنيم و ما اميدواريم كه پرتو اين استقلال و آزادي به همه دنيا بيفتد و مستضعفين جهان از زير بار مستكبرين بيرون بروند و اين يك چيزي است كه به عهده علماي اسلام است. 63/2/23

مسلمين هم در عين حالي كه همه سران دول اسلامي ادعاي اسلاميت مي كنند، ادعاي پيروي از پيغمبر اسلام مي كنند، درعين حال مي بينيد كه هيچ شباهتي ما بين سران آنها با اسلام، هيچ شباهتي نيست، هيچ ارتباطي نيست . ادعا زياد است، ادعاها هست ما پيرويم ولي پيروي در مقام عمل . سيره پيغمبر چي بوده است، سيره شماها چي است؟ پيغمبر در بين بشر چه جور زندگي كرده است، شما در بين بشر چه جور زندگي مي كنيد؟ پيغمبر با مردم مظلوم چه جور بوده ، شما با مردم مظلوم چه هستيد؟ پيغمبر با طاغوت ها چه جور بوده و شما علاوه بر اينكه خودتان طاغوتچه هستيد با طاغوت ها چطور هستيد؟ پيغمبر با مستضعفين عالم چه وضع داشته و شما چه وضع داريد؟ پيغمبر وضع زندگي ظاهريش چي بوده و شما چه هستيد و چه داريد؟ مجرد اينكه من بگويم من تابعم كه درست نمي شود مطلب. سران دولت هاي اسلام همه اينطور هستند . پيغمبر مي گويد مسلمين! با هم مجتمع باشيد، شمامتفرق مي كنيد . قرآن مي گويد (( واعتصموا بحبل الله _ جميعا)) شما چسبيديد به حبل آمريكا و شوروي . ادعاها زياد است . من نمي گويم كه ماها كه حالا در ايران هستيم ما هم تابع هستيم به آن معنا، ما ادعامان اين است كه ميل داريم تابع بشويم، در خط اين هستيم كه تبعيت بكنيم.62/10/1

شماها كه بايد تبليغ كنيد از اين اسلام، تبليغ كنيد از اين ديانت، تبليغ كنيد از اين كشور، دفاع كنيد از اين كشور با قلم تان ، با صحبت تان ، با چي، هي اشكال، اشكال، اشكال براي چي؟ شما چي كم داريد كه اشكال مي كنيد؟ اين مردم، اين مستضعفين ، اين بيچاره ها، اين جنوب شهري هاي همه كشور ما اينطور دارند جانفشاني براي اسلام مي كنند و هيچ هم اظهار خستگي نكرده اند. الان هم وقي كه مي بينيد فوج فوج حركت ميكنند به جبهه ها براي جنگ و براي دفاع از اسلام، اينها ملت نيستند؟ اين جوان ها كه دارند مي روند جزء اين ملت نيستند؟ ملت اينجا، ملتي _ بايد _ از آمريكا بايد بيايد؟ بيدار بشويد يك قدري، توجه كنيد يك قدري به مساءل. 62/5/26

 بايد الان تمام كوشش مان را به كار بيندازيم كه اين جنگ را به پيروزي برسانيم كه اگر خداي نخواسته اين جنگ به پيروزي نرسد و شكستي پيش آيد خيال نكنيد كه اين شكست براي ايران است، بلكه براي همه مستضعفين جهان واقع مي شود . الان چشم هاي همه مردم دنيا به ايران دوخته شده كه در جنگ چه مي كند و همه آقايان بايد توجه داشته باشند و من به همه مردم كشور و به همه جوان ها عرض مي كنم جنگي كه الان در كار است، جنگ سرنوشت ساز ماست 62/5/17

كشوري كه همه افرادش مجهز هستند براي مقابله ، حتي خانم هاي پشت پرده .اين هم يكي از خاصيت هاءي است كه حكومت مستضعفين دارد كه خوف ندارند اينها ديگر سفارتخانه ها نمي توانند بزرگي بفروشند به حكومت ايران پيش تر حكومت مال سفارتخانه ها بود، يك وقت سفارت انگليس بود كه همه چيز دستش بود و بعدش هم سفارت آمريكا شد . حالا يك سفارتخانه در اينجا نمي تواند يك حرفي بزنند كه به يكي از كارمندهاي ما بر بخورد، چه سفارت شوروي باشد چه سفارت آمريكا باشد و چه سايرين . حكومت مردم اين است خاصيت اش در مقابل حكومت اشرافي، حكومت مردمي يكي از خاصيات بزرگش اين است كه خوف در دلشان نيست .62/5/11

الان شما در تمام قشر دست اندركاران چه در مجلس و چه در حكومت يك نفر از آن اشخاصي كه در آنوقت ها، در زمان شاهنشاهي كفيل امر بود يك نفر از اشباه آنها را شما نمي بينيد و خاصيت يك حكومت محرومين ، مستضعفين و حكومت مردمي اين است كه هم مجلسش مي فهمد مستضعفين و محرومين يعني چه ، هم حكومت و وزرا مي فهمند كه يعني چه ، هم رءيس جمهور و رءيس مجلس اش مي دانند كه اين محروميت يعني چه ، براي اينكه خودشان لمس كرده اند، خودشان لمس محروميت را كرده اند. اينها مي فهمند كه ناداري يعني چه و محروميت يعني چه. ولهذا خاصيتي كه حكومت محرومين دارد چند چيز است كه حالا من بعضي اش را عرض مي كنم. يكي اينكه چون احساس كرده اند محروميت را، به فكر محرومين مي توانند باشند. 62/5/11

اگر انشاء الله اين جنگ_ يعني _ تحميلي بر ما از بين برود و دولت سر صبر رسيدگي بكند به حال مستضعفين ، تمام مساءل به وسيله مجلس و دولت حل مي شود حتي مساله گراني .62/3/14

 امروز اسلام در اينجا سربلند كرده است و بيرقش بلند شده است و من اميدوارم كه اين جلوه اش به همه جا برسد و مستضعفين از زير بار اين ظلم ها بيرون بروند . 62/1/21

من اميدوارم كه شما همه تان همين طوري كه سيره انبيا بوده است، كه سيره انبيا براي اين بوده است كه در مقابل طاغوت محكم مي ايستادند و در مقابل ضعفا و فقرا و مستضعفين و مستمندان فروتن بودند، آنطوري كه وقتي عرب وارد مي شود در مسجد رسول الله ، مي گويد كدام يكي تان هستيد در وقتي كه رسول الله آنوقت حكومت بود61/6/7

من از خداي تبارك و تعال مسءلت ميكنم كه تمام كشور ايران ، هر جاءي كه شما دوستان هستيد و در هر شغلي كه عزيزان ما اشتغال دارند، محلشان مهبط الهي باشد يعني كارها براي خدا، براي خدمت به بندگان خدا، براي خدمت به اسلام باشد كه اين از بزرگترين عبادات است، خدمت به خلق خدا و خدمت به اسلام اميد است كه در هر جا شما هستيد، اداره شما و پست هاي شما مبدل بشوند به يك عبادتگاه و خدمت هاي شما همه عبادت باشد و من اميدوارم كه در مقابل آن رژيم سابق، جاهاءي كه مامورين بودند، مركز معصيت بود، امروز شما با تعهد به اسلام و با تعهد به احكام اسلام و با تعهد به جمهوري اسلامي، در خدمت بندگان خدا و مستضعفين باشيد و بيشتر از همه طبقات ضعيف را ملاحظه كنيد و اين خود يك عبادت بزرگ است براي شما و من اميدوارم كه شما به اين عبادت موفق باشيد و غنيمت بدانيد اينكه در يك رژيمي واقع شديد، در يك حكومتي واقع شديد كه آن شغلي كه سابق معصيت بود، امروز عبادت است و آن اتاقي كه سابق در آن معصيت واقع مي شد، امروز با خدمت به خلق خدا عبادتگاه است و خداوند اين عبادتگاه را براي شما حفظ كند و شما را موفق كند كه به اين عبادت بزرگ كه خدمت به جمهوري اسلامي و خدمت به مردم است بيشتر موفق بشويد 61/3/25

مساله گراني و مساله احتكار و اينها هم كرارا گفته شده است به اينكه اينهاءي كه گرانفروشي مي كنند، اينهاءي كه احتكار مي كنند، اينها انصاف داشته باشند كه اين ملتي كه با خون خودش و با زحمت خودش شما را به از آن اختناق بيرون آورد و مساله آن ناامني به صورت قانوني را از بين برد، هيچ انصاف نيست كه شما با اين ملت و اين با اين مستضعفين اينطور كنيد مي دانيد كه گراني و احتكار تلخي اش به ذاءقه مستضعفين و عامه مردم محروم است، مشكل براي اينهاست والا آنهايي كه بالانشين اند و از طبقات مستكبر هستند و بالانشين ، آنها برايشان اين امور خيلي مطرح نيست، هم ذخيره ها دارند و هم اموال زياد، هر قيمتي هم باشد مي توانند تهيه كنند، اين مستضعفين هستند كه بار اين زحمت به دوش آنهاست و بار انقلاب هم به دوش قوي محترم آنها بود و هست و اميدواريم كه اين مساله هم حل بشود، با انصاف فروشندگان و ثروتمندان و با توجه اولياء امور اين مساءل داخلي يك مساءلي است كه ولو به درازمدت حل مي شود بحمدالله جهاد سازندگي به طوري كه آقا خواندند و ريز اين فعاليت ها را دادند، بسيار انسان را دلخوش مي كند و اميدوارم كه فعاليت بيشتر از اين بشود و به روستاها، به مستضعفين ، به محروميني كه در طول تاريخ محروم بودند، به اينها بيشتر رسيدگي بشود60/11/4

آقايان بايد توجه كنند كه مساءل اينطوري مخصوص به زمان مانيست، از صدر اسلام تا حالا هدف ، هدف مستكبرين همين بوده است كه براي چاپيدن مستضعفين ، آنهايي كه طرفدار آنها هستند كه علماي بلاد هستند ، آنها را از بين ببرند.60/9/21

توجه كنند به اينكه ما در نيمه راه هستيم ،ما راه را طي نكرديم ، راه ما آن روز تمام مي شود كه همه احكام اسلام جاري بشود و آن روز به كمال مي رسد كه مستضعفين جهان از زير بار مستكبرين خارج بشوند60/9/18

شماءي كه الان متوجه اين مطلب هستيد و احساس اين مطلب را كرديد كه هر چه داريد از مردم است ،اگر مردم نبودند ،اگر اين مردم خصوصا اين مستضعفين ،خصوصا اين جنوب شهري هاي به اصطلاح پابرهنه ها اگر اينها نبودند شماها يا در حبس الان بوديد يا در تبعيد بوديد يا در انزوا ،همه شما . يا بايد بنشينيد توي خانه هايتان و نتوانيد يك كلمه صحبت بكنيد يا اگر صحبت كرديدبايد حبس برويد،زجر بكشيد،بايد تبعيد بشويد وامثال ذلك. اين ملت است كه آمد شما را از اينهمه گرفتاري ها بيرون آورد و آورد با راي خودش مجلس درست كرد وجمهوري اسلامي را تنفيذ كرد ورءيس جمهور درست كرد و آنها هم دولت درست كردند ، همه چيزهاءي كه ما داريم از اين مردم است خصوصا از اين مستضعفين ،آن بالاءي ها به مردم كاري ندارند ، آنها مشغول كار خودشان هستند ،آنها ناراضي مي خواهند درست كنند و نكته اش هم معلوم است كه از آن شهواتي كه به طور آزاد داشتند حالا نمي توانند داشته باشند،آن شهوات آزادانه اي كه آنها داشتند، هر كاري دلشان بخواهند بكنند ،هر مجلسي بخواهند تهيه كنند، هر بساطي بخواهند درست كنند ، حالا ديگر در جمهوري اسلامي نمي شوداين معنا ، از اين جهت آنها يا كارشكني مي كنند يا كاري به شماها ندارند. اما آني كه شما رااز آن رنج و از آن عذاب و از آن گرفتاري بيرون آورد وآورد به مقام دولت رساند اين مردم بودند ،تا اين مردم را داريد خوف اينكه بتوانند به شما آسيب برسانند ، هيچ نداشته باشيد ، براي اينكه آنها آسيب را با يك نقشه هاءي درست مي كنند ،نمي آيند بريزند ملت را بكشند ،آنها ملت را مي خواهند از آن كار بكشند ،نمي خواهند مملكت ،خراب كنند ، مي خواهند مملكت آباد باشد از آن چيز ببرند . آنها با يك نقشه هاءي بين دولت و ملت شكاف ايجاد مي كنند ،بين دولت و روحانيت شكاف ايجاد مي كنند ،اين شكاف كم كم اگر زياد شد ،اسباب نارضايتي شد ،مردم از دولت منحرف مي شوند . شما يا بايد با سرنيزه با مردم رفتار كنيد يا برويد كنار . اين موهبت الهي كه به شما شده است و به همه ما شده است و به همه مسلمين شده است . اين موهبت الهيه را همين طور بگيريد و محكم نگه داريد . 60/8/23

بر ما واجب است كه اينگونه طرح ها را كه به نفع مستضعفين نيست محكوم نماءيم.60/8/6

 براي خدا تبليغات كنيد كه تبليغات امر مهمي است. به همان اندازه كه تبليغات براي مستكبرين و زورگويان مضر است به همان اندازه ويا بيشتر براي مستضعفين مفيد است . مراعات حال مردم را بنماييد . انصافا مردم ايران حق بزرگي بر انقلاب دارند.60/7/29

 من از خداي تبارك وتعالي سلامت و سعادت همه ملت را وهمه ملت ها را و خصوصا مستضعفين را خواستارم و از همه كساني كه اين ملت با زحمت خودش آنها را به مقامي رسانده است مي خواهم كه تمام توان خودشان را براي خدمت اين مستضعفين وخدمت اين بيغوله نشين هاي بيچاره و خدمت به اين زاغه نشينان صرف كنند . وانشاءالله بعد از استقرار حكومت كه الان ديگر تمام شد همه جهات ،عذري براي هيچ يك از شماها نيست براي اينكه سابقا كارشكني مي شد و حالا شما همه تفاهم داريد وكارشكني هيچ يك براي ديگري نمي كند . همه همفكر و همصدا قيام كنيد و براي اين مستضعفين و براي اين ملت كه به همه ما و به همه شما منت دارد وحق دارد، براي آنها خدمت كنيد و انشاءالله موفق شويد 60/7/17

 الان شما يك دولت قانوني كه اميدوارم كه به درد ملت برسد و اين ضعفا و فقرا را و اين مستضعفين را اداره كند ،الان شما همه چيزتان تمام است.60/5/27

شما بايد براي اين پابرهنه ها و مستضعفين كه در طول تاريخ به استضعاف كشيده شده بودند و اينها را به حساب نمي آوردند وفقط آن طبقه بالا را راضي نگاه مي داشتند و به اصطلاح كدخدا را مي ديدند و ده را مي چاپيدند،شما بايد توجهتان به اين توده هاي مستضعفي كه با زحمت خودشان ورنج خودشان الان در جبهه ها مشغول فداكاري هستند كه خداوند تاييدشان كند ودر پشت جبهه هم مشغول فداكاري هستند و مستضعفند ، آن بالاها اينها را ضعيف مي شمارند و مي شمردند واينها به حساب نمي آمدند و در رژيم سابق براي اينها كاري نشده بود ،براي اينها كار كنيد . قانع نشويد به اينكه بعضي جاها كار شده است ،مي دانم شده است ،خيلي هم شده است امانبايد قانع شد ،بايد همه دست به دست هم بدهيد كه انشاءالله براي اينها يك زندگي مرفهي ،يك وضع صحيحي پيش بيايد ،درست بشود.

 اينها حق دارند به ما وبه شما ،خيلي حق دارند 60/5/11

مردم ما بايد خود را آماده اين درگيري حسيني تا پيروزي كامل بنمايند، كه مرگ سرخ به مراتب بهتر از زندگي سياه است و ما امروز به انتظار شهادت نشسته ايم تا فردا فرزندانمان در مقابل كفر جهاني با سرافرازي بايستند و بار مسءوليت استقلال واقعي را در تمامي ابعادش به دوش كشند و با افتخار پيام رهاءي مستضعفين را در جهان سر دهند60/3/16

اگر آرامش نباشد كشاورزي نخواهد بود، اگر آرامش نباشد صنعت نخواهد راه افتاد، اگر آرامش نباشد اصلاحاتي كه بايد بشود و براي مستضعفين عمل بشود، نخواهد شد 60/1/24

انقلاب اسلام، اين انقلاب مهم اسلامي رهين كوشش هاي اين طبقه است، طبقه محروم، طبقه گودنشين ، طبقه اي كه اين نهضت را به ثمر رساند و توقعي هم نداشت. من شما طبقه را، گودنشينان را، از آن كاخ نشينان بالاتر مي دانم ( اگر آنها لايق اين باشند كه با شما مقايسه بشوند ) . من وقتي كه در حال انقلاب مي ديدم كه يك پيرمردي از آن گودنشين ها از آن منزل محقر خرابه بيرون مي آمد و مي گفت كه ما با بچه هايمان صبح كه مي شود مي رويم براي تظاهر، يك موي شما بر همه آن كاخ نشين ها و آنهاءي كه در اين انقلاب هيچ فعاليتي نداشتند، بلكه كارشكني هم تا آن اندازه كه مي توانستند مي كردند و الان هم هر مقدار كه بتوانند مي كنند، يك موي شما بر همه آنها ترجيح دارد، بلكه مقايسه يك موي شما به آنها نبايد صحيح باشد. شما اين انقلاب را به ثمر رسانديد و گروه هاءي كه در سر تاسر كشور اين انقلاب را به ثمر رساندند، همان زن و مرد محروم و همان هايي كه مستضعف هستند و كاخ نشين ها آنها را استضعاف مي كنند و اينها ثابت كردند كه كاخ نشين ها هستند كه ضعيفند پوسيده اند و براي اين ملت هيچ كاري نكرده اند و نخواهند كرد. اين دانشگاه بود، جوان هاي دانشكاه كه آنها هم از محرومين و مستضعفين اند و اين طبقه محروم جامعه بود كه از همه رفاه ها محروم بود لكن قلبش مملو از عشق به اسلام و ايمان بود و با آن عشق و با آن ايمان اين حركت را دنبال كرد و شهيد داد و در مقابلش چيزي مطالبه نكرد 60/1/16

 در هر صورت من از همه شما خواهان اين برادري اي كه سفارش خداي تبارك و تعالي است و خدا شمارا ، مومنين را برادر قرار داده و با هم برادر باشيد ، برابر باشيد و با هم براي اين مملكت كار بكنيد و د رراس برنامه تان براي اين بيچاره ها و اين مستضعفيني كه هستند براي اينها كار بكنيد ، امنيت كشو ررا ايجاد بكنيد 59/6/20

 مابايد ببينيم كه اين ملتي كه ماها را به اين مقام ها رسانده اند ، از ما چه مي خواهند و مابايد براي آنها چه بكنيم . از ما مي خواهند كه تمام اين ارگان هاءي كه هستند ، تمام اين روسايي كه هستند از رءيس جمهور گرفته و نخست وزير و وزرا را تا وكلاو _ عرض مي كنم كه_ وزارتخانه ها و هرچه در آنها هست ، اينها مي خواهند كه اينها همه در راه اسلام كه خواست ملت بود و همه كوشش شان براي اسلام بود و اسلام آنها را موفق كرد ، اينها هم در همان طريق اسلامي راه بروند . طريق اسلامي اين است كه مستضعفين را حمايت كنند ، بيشتر توجه شان به آنها باشد . در طول تاريخ ، حمايت حكومت ها از قلدرها بوده است . شما هر حكومتي را كه در اين 2500 سال دوران ظلمت در نظر بگيريد ، هر حكومتي ، هر چه عادل بوده ، هر چه جنت مكان بوده در نظر بگيريد ، آنوقت برويد سراغ وزراي او كه از چه طايفه اي بوده اند ، آنهاءي كه بهره بر مي داشتند از اين ملت هاي ضعيف، چه اشخاصي بودند ، پيدا نمي كنيد يك حكومتي كه براي مستضعفان باشد ، براي اين كوچه وبازاري ها باشد ، براي همين پابرهنه ها باشد 59/6/20

قوه مقننه ما قوه اي است كه صالح است و اكثر افرادش ، افراد متعهد هستند و همه شان از همين جمعيت ملت هستند و از ان كاخ نشين ها نيستند و قوه قضاءيه هم معلوم است كه يك نفر از آن اشخاصي كه طاغوتي باشند در اينها نيست و اهل علم هستند كه با زندگي طلبگي امرار معاش كردند و در متن جامعه بوده اند و از گرفتاري هاي جامعه اطلاع دارند و گرفتار بوده اند خودشان هم ، اينها مي توانند كه به درد مستضعفين برسند و قوه مجريه هم كه عبارت از رءيس جمهور و نخست وزير و بعد هم انشاء الله وزراءي كه تعيين خواهند شد ، اشخاصي هستند كه خود ملت تعيين كردند ، كسي تحميل به آنها نكرده است و مجلس هم كه از خود ملت است ، بعد كابينه را راي به آن ميدهد و بلااشكال به كسي كه بر خلاف موازين اسلامي رفتار كند و غير متعهد باشد و ازحال مستضعفين بي اطلاع باشد ، راي تمايل نخواهند داد59/5/25

اميد آن است كه رسيدگي به حال مستضعفين و مستمندان كشور كه قسمت اعظم ملت مظلوم را در برمي گيرد در راس برنامه ها قرار گيرد و در نخستين مجلس شوراي اسلامي طرح هاءي جدي در رفاه حال اين طبقه محروم داده شود و از طرف دولت منتخب شما بدون مسامحه به مورد اجرا گذاشته شود تا در پيشگاه خداوند متعال، بعضي از ديون خودتان را به اين طبقه عزيز كه جان خود را براي اسلام و آزادي و استقلال كشور در طبق اخلاص گذاشته و پيروزي را براي انقلاب اسلامي به ارمغان آورده اند، ادا كرده باشيد59/3/7