با تمام وجود و از بن جان به دوقطبی شدن و دو قطبی کردن فضا اعتقاد دارم!

حسین شهبازی زاده دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفتگو با خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، درباره اظهاراتی که این روزها درباره نحوه برخورد با موضوع هسته ای در بین جریان اصلوگرا می شود، گفت: حضرت امیر (ع) وقتی آن نامرد به چهره مبارکشون آب دهان انداخت، قدری صبر کردن بعد سر از تن اون نامرد جدا […]

جنبش2

حسین شهبازی زاده دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفتگو با خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، درباره اظهاراتی که این روزها درباره نحوه برخورد با موضوع هسته ای در بین جریان اصلوگرا می شود، گفت: حضرت امیر (ع) وقتی آن نامرد به چهره مبارکشون آب دهان انداخت، قدری صبر کردن بعد سر از تن اون نامرد جدا کردن که چه بشود؟! که فعلشان دو منشا نداشته باشد و خالص باشدیک منشا انقلابی و یک منشا برخواسته از عصبیت شخصی و به واسطه آب دهان؛ اینطور نباشد گاهی بنظرم برخی کارهای به ظاهر انقلابی برخی دو منشا دارد و این را نه از روی نیت خوانی و فال گیری و رمالی و نه حتی از روی کارهایی که میکنند! بلکه از روی آن کارهایی که نمی‌کنند می‌شود تشخیص داد.

وی افزود: مثلا در ماجرای هسته ای آن چه فریاد دارند نثار دولت میشود که البته اجرشان با خدا، بعد در همان حین مجلسی که وظایف نظارتی بر دوش اوست و تا کنون خوب هم عمل نکرده کلا از دایره توجه بیرون میماند چرا که مثلا ممکن است دولت و مجلس را به لحاظ جناحی تفکیک کنند و با کسی که در جناح مقابل است برخورد میشود و دیگری مستثنی میشود و معلوم میشود منشا نقد فقط مطالبه حق نبوده و قدری آلوده به اغراض سیاسی نیز شده است.

شهبازی زاده با بیان این مطلب که “برخی این حرف ها را که میشنوند میگویند اگر ما از ثقل توجه به دولت قدری بکاهیم، آقایان ممکن است مسئولیتی که بر دوششان است کمتر حس کنند اتفاقا کاملا برعکس!” گفت:  نه تنها این اتفاق نمی افتد بلکه این استدلال ها کاری میکند که دیگرانی که مکلف به نقش آفرینی هستند مانند مجلس، نسبت به مسئولیتشان غفلت کنند مضاف بر این که دولت نیز در منظومه و ساختاری که هر کس نقشش را به خوبی اجرا میکند، در انجام مسئولیت فشار بیشتری را حس خواهد کرد.

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی همچنین درباره عده ای که انتقاد به عملکرد دولت را در شرایط فعلی دوقطبی کردن فضا می دانند گفت: به عقیده حقیر ماجرای هسته ای زمانی سرانجام مطلوب را خواهد داشت که همه اطراف ماجرا به خوبی انجام وظیفه کنند و ما نیز همین را بدون توجه به خط کشی های قبیله ای و جناحی مطالبه کنیم برخی هم از سخن (حق) رهبری استفاده (باطل) میکنند! و میگویند انتقاد به دستگاه های حاکم موجب (دو قطبی) میشود یا در تزاحم با ( همدلی و همزبانی ) است این جا باید عرض کنیم ما با تمام وجود و از بن جان به دوقطبی شدن و دو قطبی کردن فضا اعتقاد دارم!

وی تصریح کرد: اصلا همه فعالیت اجتماعی ما باید در چهارچوب دوقطبی تفسیر بشود…اما کدام دوقطبی؟ همان دو قطبی که امام می‌فرمایند: مستضعفین و مستکبرین…آن چیزی که از نظر آقا مذموم هست این دو قطبی های جعلی و سیاسی هست که با هدف پرت کردن حواس ها از دوقطبی امام، طراحی شدن…و اتفاقا (هم دل) و (هم زبان) شدن ملت و یک پارچه شدن مردم زیر سایه همان دوقطبی مستضعف و مستکبر است که معنا میابد و قابل تحقق است.

این فعال دانشجویی در پایان اظهار داشت: برخی به درستی میفرمایند دولت نباید مشکلات کشور را به ناف موضوع هسته ای گره بزند اما به این هم باید توجه داشته باشند که اگر خود ما نیز در مورد مشکلات مختلف کشور ساکت باشیم و انتظارمان از دولت در مواضع و نقد ها به اندازه موضوع هسته ای فرو بکاهیم داریم همان پازل غلطی را تکمیل میکنیم که ریشه تمام مسائل کشور از (آب خوردن ) تا همه چیز را در گرو مذاکره با کری و موگرینی می‌داند.