تحصن حجت الاسلام عمار عمارلو به همراه همسر و فرزندان و دانشجویان حق جو و عدالت خواه نشانی از احساسات توده مردم درقبال شرایط این روز های کشوراست

تحصن حجت الاسلام عمار عمارلو به همراه همسر و فرزندان خویش و در پی آن ملحق شدن گروهی از دانشجویان حق جو و عدالت خواه،مقابل ساختمان مجلس با هدف نشان دادن دوباره خطر نفوذ آمریکا و سلطه استعمار در ایران و باز کردن ذهن یخ بسته بعضی خواص و روشن ساختن مسیر گلوگاه تاریخی این انقلاب به عنوان برجام (برنامه جامع اقدام مشترک )

ما به عنوان انجمن اسلامی دانشگاه اسفراین بر مبنای حدیث شریف پیامبر اکرم (ص)

» كُلُكُّم راعٍ و كُلُكُّم مَسؤولٌ عَن رَعِیَتِهِ «

 

به دنبال تحصن حجت الاسلام عمار عمارلو به همراه همسر و فرزندان خویش و در پی آن ملحق شدن گروهی از دانشجویان حق جو و عدالت خواه،مقابل ساختمان مجلس با هدف نشان دادن دوباره خطر نفوذ آمریکا و سلطه استعمار در ایران و باز کردن ذهن یخ بسته بعضی خواص و روشن ساختن مسیر گلوگاه تاریخی این انقلاب به عنوان برجام (برنامه جامع اقدام مشترک ) که چنان پرتگاهی درپیچ ، انتظار گروهی را میکشد که چشم بسته و امید وار خود را رها کرده اندکه فرشته ای از غرب آنان را نجات دهد، از این عمل آنان حمایت کامل نموده و آن را نشانی از احساسات توده مردم درقبال شرایط این روز های کشور میداند . و نیز بشدت عمل مسئولین را در فیلتر کردن سایت هایی که از این اقدام حمایت کرده اند محکوم و آن را مخالف عدالت و آزادی می داند .