سجاد طاهری دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه شیرازشد

طی جلسه ای با حضور سلمان کدیور دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی و اعضای شورای مرکزی مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز، با اکثریت آرا سجاد طاهری دبیر سابق مجمع دانشجویان عدالتخواه فسا به عنوان دبیر و سخنگوی مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز انتخاب شد

به گزارش عدالتخواهی، سجاد طاهری به دبیری مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز انتخاب شد

 

گفتنی است ،طی جلسه ای با حضور سلمان کدیور دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی و اعضای شورای مرکزی مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز، با اکثریت آرا سجاد طاهری دبیر سابق مجمع دانشجویان عدالتخواه فسا به عنوان دبیر و سخنگوی مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز انتخاب شد.

 

لازم به ذکر است اعضای شورای مرکزی مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز؛ آقایان معین رحمانی،فرهاد حسینی سارانی،سجاد طاهری و خانم ها مریم خشنودی و سمیرا مردانی می باشند.