نخستین شماره نشریه «قیام قسط»

نخستین شماره نشریه «قیام قسط» متعلق به مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان متشر شد.

به گزارش عدالتخواهی، نخستین شماره نشریه “قیام قسط” متعلق به مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان متشر شد. برای دانلود فایل نشریه، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

قیام قسط 1