بازدید دانشجویان عدالتخواه از وضعیت کارتن خواب های پایتخت

گزارش تصویری

IMG_4645

IMG_4644

IMG_4647

IMG_4643