مناظره «رسالت جنبش‌های دانشجویی» برگزار شد

مناظره کننده گان این برنامه؛ آقای محمد جواد جلالفر دانشجویی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی با محمد رهبری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و سخنگوی اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

به گزارش عدالتخواهی، مناظره دانشجویی با عنوان” رسالت جنبش های دانشجویی” به همت بسیج دانشجویی پردیس فارابی و با حضور نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی، برگزار شد.

این مناظره با حضور محمدجواد جلالفرد، دانشجویی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی و محمد رهبری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و سخنگوی اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران برگزار شد.