درد و دل کارگرانی که در این شب های سرد شرمنده خانوادهایشان شده اند…

به گفته کارگران درابتدای کاربه ان هاوعده ی ورود3برابراین مقدارشکربه کارخانه و وعده کارتاپایان سال به ان هاداده شده اماهیچ کدام ازاین وعده هاعملی نشده که به عقیده کارگران این موضوع به خاطرعدم مدیریت مسئولین کارخانه ودادن وعده دروغ به آن هاست.اماکارگران دلگیربودندازاینکه دراین ایام تعطیلی یاحتی درگذشته هیچ کدام ازمسئولین به آن هاسرنزده وبه مشکلات ان هارسیدگی نکرده وفقط به صورت مخفیانه ازکارخانه بازدیدبه عمل می اورند. اما اولین اعتراض کارگران به عدم و وجود مواد اولیه باتهدید به سکوت و بدترشدن اوضاع روبروشد.

به گزارش عدالتخواهی از شهرستان فسا با توجه به تعطیلی کارخانه قند فسا و بیکاری کارگرانی که در این شب های سرد دلگرمی برای خانواده های خود ندارند،در همین راستا دانشجویان عدالتخواه فسا گزارشی میدانی از وضعیت کارخانه قند فسا و جویا شدن علت تعطیلی و وضعیت کارگران بیکلر شده از کار را تهیه کردند.
درابتدای ورودبه کارخانه قندنگهبان کارخانه درجواب سوال ما درموردعلت تعطیلی به وجودددوربین مداربسته اشاره کردندوازپاسخ به سوال های ماشانه خالی کردند.
کارگران کارخانه اظهارداشتنددرسال های گذشته درطی سال6-7ماه کارمیکردندکه بعدازآن این مدت به حدود3ماه درسال رسیده اماامسال کارگران حدود35-40روز رامشغول کاربودند.این کارخانه درسال های گذشته درزمینه چغندرقندهم کارکرده امادراین سال های اخیربه دلیل خشک سالی بخش چغندرتعطیل شده وتمام دستگاه های آن ازکارخانه خارج شده است وفقط برروی شکرخام کارمیکند.
به گفته مسئول بازرسی کارخانه،شکرخام این کارخانه ازطریق واردات تامین می شودوتامین شکرخام ازدیگرنقاط کشورمقرون به صرفه نیست وهزینه حمل ونقل بالایی داردبه گفته ایشان پیشنهادتعطیلی کارخانه ازطرف مسئولین رده بالابوده است.
البته قضیه ی نبود موادخام ازطرف وزارت دفاع درحال پیگیری است ومسئولین کارخانه نیزپیگیرقضیه هستند.امااین که این پیگیری هاتاچه حدمثمرثمرواقع شود مشخص نیست.
ایشان درجواب تمام سوال های ما بر روی این نکته تاکیدکردند که مواد اولیه نیست وکمبود مواد اولیه باعث تعطیلی کارخانه شده است .به گفته مدیرامورمالی،این کارخانه دارای350نفرکارگرمشغول به کاراست وهمچنین کارخانه زیرنظرشرکت پانیذپاوابسته به سازمان اتکاکه شاخه ای از وزارت دفاع است می باشد،به گفته ایشان امسال فقط8000تن مواداولیه به این کارخانه واردشد.درادامه افزودندکه قضیه نبودمواداولیه ازطریق فرماندار،شورای شهر،امام جمعه وسایرمسئولین پیگیری شده ولی تاکنون نتیجه ای حاصل نشده.اماهمچنان وعده ی تامین شکرخام ازطریق مدیرعامل کارخانه داده میشودکه البته کارگران به عملی شدن آن امیدی ندارند وآن را وعده پوچ وتوخالی تلقی می کنند.
امادردودل کارگران نیزبه نوبه خودجای تامل دارد.شکایت کارگران دراین موردبودکه هیچ سازمانی ازان هادرزمان تعطیلی کارخانه حمایت نمی کند.
سوال آن هاازمسئولین بسیارتامل برانگیزبود”این زمستان سرد راچگونه بایدبگذرانیم؟؟؟؟”به گفته کارگران درابتدای کاربه ان هاوعده ی ورود3برابراین مقدارشکربه کارخانه و وعده کارتاپایان سال به ان هاداده شده اماهیچ کدام ازاین وعده هاعملی نشده که به عقیده کارگران این موضوع به خاطرعدم مدیریت مسئولین کارخانه ودادن وعده دروغ به آن هاست.اماکارگران دلگیربودندازاینکه دراین ایام تعطیلی یاحتی درگذشته هیچ کدام ازمسئولین به آن هاسرنزده وبه مشکلات ان هارسیدگی نکرده وفقط به صورت مخفیانه ازکارخانه بازدیدبه عمل می اورند. اما اولین اعتراض کارگران به عدم و وجود مواد اولیه باتهدید به سکوت و بدترشدن اوضاع روبروشد.کارگران به دنبال ملاقاتی بانماینده ی شهرستان درمجلس شورای اسلامی بودندامااین دیداربه دلیل عدم حضورنماینده مجلس انجام نشده ونامه نگاری های ان هابه ایشان هم به نتیجه ای نرسیده است ونماینده مجلس هیچ کاری برای حل این مشکل انجام نداده است.
درادامه کارگران افزودندامام جمعه ی شهرستان قول مصاعددرخصوص صحبت بامسئولین داده اند.یکی ازکارگران اظهارداشت درسال گذشته به دلیل اعتراض6ماه زندانی شده است…
نتیجه ی جلسه ی3روزپیش فرمانداربه کارگران این بوده که تلاش خودراکرده اند.لازم با ذکراست که مدیرکنترل کیفی کارخانه ابتدا از صحبت با ما امتناع کردند اما در ادامه دلیل مشکلات رانبودمواداولیه اظهارکردند.
نکته ی جالب توجه این مصاحبه این است که به ما اجازه ی ملاقات بامدیرعامل کارخانه داده نشدوتمام این مصاحبه ها درحین ورودیاخروج مسئولین ازکارخانه صورت گرفته است.