با مصرف گرایی موجود، تمدن اسلامی که هیچ، تمدن خالی هم نمی‌توان ایجاد کرد

رحیم پورازغدی: با وجود خودمحوری و مصرف گرایی تمدن اسلامی که هیچ تمدن خالی را هم نمی‌توان ایجاد کرد نخبگان وقتی فاسد شدند جامعه را به پرتگاه می‌برند.