رفتن به بالا

فریاد عدالت خواهی کارگران کارخانه قند فسا/مسولین به وعده های خود عمل کنند

به گزارش عدالتخواهی باتوجه به تعطیلی کارخانه قند فسا طی یکی دو هفته گذشته و اعتراض کارگران کارخانه در اولین روز زمستان امسال هنوز وعده هایی که از سوی مسولین داده شده بود عملی نشده  و کارگران کارخانه قند فسا ناامیدی خودرا از تحقق وعده های مسولین با برگزاری دوباره ی تجمع اعتراض آمیز نشان دادند.
کارخانه قند فسا با وجود داشتن 350 نفر کارگر ، تنها بعد از 40 روز کاری به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل شد .
این کارگران در اولین روز زمستان نیز اعتراض خودرا از عدم رسیدگی مسولین به وضعیت کاریشان، بابرگزاری تجمع در کارخانه نشان دادند.اما انگار نتایج حاصل از این تجمع آنچنان امید بخش نبوده که کار گران را وادار به برگزاری دوباره تجمع ، این بار مقابل ساختمان فرمانداری فسا کرده است.
این کارگران امروز با گرفتن وعده ی تامین شکر خام تا 6 روز آینده به خانه رفتند.
حال کارگران و عدالتخواهان فسا روز شماری می کنند تا روز موعود سر برسد و شاهدمحقق شدن این وعده ها باشند.اما با توجه به سابقه طولانی مسولین در وعده دادن و عمل نکردن، آیا میتوان این بار اphoto562383662439573417 photo562383662439573418(1)میدوار بود؟