شماره 78 نشریه «دو کلمه حرف حساب» منتشر شد

دانشجویان عدالتخواه دانشگاه حکیم سبزواری

به گزارش عدالتخواهی، شماره 78 نشریه «دو کلمه حرف حساب» ارگان رسمی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری( جنبش عدالتخواه) منتشر شد. در این نشریه میخوانید: حماسه نه دی، شعر طنز و مجموعه کاریکاتورهای بدون شرح!!

برای دانلود بر روی اینجا کلیک کنید.

 

2-kalame-harfe-hesab-78-vizhe-9-dey_Page_1

 

2-kalame-harfe-hesab-78-vizhe-9-dey_Page_2