جوابیه بنیاد مستضعفان به نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی

پس از انتشار نامه سرگشاده جنبش عدالتخواه پیرامون ساخت برج 121 طبقه بنیاد مستضفان مورخ 21 مرداد سال 94 (آقای سعیدی کیا ! سنخیت برج سازی با مدیریت جهادی و مستضعفین چیست؟)، بنیاد مستضعفان هر چند دیر اما در اقدامی تحسین برانگیز در تاریخ 9 اسفند 94 جوابیه ای به دفتر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی فکس نمودند.

پس از انتشار نامه سرگشاده جنبش عدالتخواه پیرامون ساخت برج 121 طبقه بنیاد مستضفان مورخ 21 مرداد سال 94 (آقای سعیدی کیا ! سنخیت برج سازی با مدیریت جهادی و مستضعفین چیست؟)، بنیاد مستضعفان هر چند دیر اما در اقدامی تحسین برانگیز در تاریخ 9 اسفند 94 جوابیه ای به دفتر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی فکس نمودند.

پاسخ بنیاد مستضعفان در خصوص نامه سرگشاده جنبش عدالتخواه دانشجویی:

 

Picture 001

 

Picture 002

 

Picture 003

Picture 004

 

جنبش عدالتخواه دانشجویی در راستای وظیفه مطالبه گری خود بزودی پاسخ خود را به جوابیه بنیاد مستضعفان انتشار خواهد داد.