نشریه قسط جنبش عدالتخواه دانشجویی باموضوع اعتراض رانندگان منتشر شد

به گزارش عدالتخواهی نشریه قسط جنبش عدالتخواه دانشجویی باموضوع اعتراض رانندگان عدالتخواه به فساد موجود در سیستم حمل و نقل کشور ومقوله قاچاق به چاپ رسید.

به گزارش عدالتخواهی نشریه قسط جنبش عدالتخواه دانشجویی باموضوع اعتراض رانندگان عدالتخواه به فساد موجود در سیستم حمل و نقل کشور ومقوله قاچاق به چاپ رسید.

photo_2016-08-08_18-41-31 photo_2016-08-08_18-41-36 photo_2016-08-08_18-41-39 photo_2016-08-08_18-41-42