همزمان با محرم در دانشگاه فسا برگزار شد:

برگزاری نمایشگاهی با موضوع محرم، فقر و غنا در دانشگاه فسا + عکس

مجمع دانشجویان عدالت خواه دانشگاه فسا دراین ماه محرم با برگزاری نمایشگاهی باموضوع محرم+فقروغنا درکنارمراسم محرمی هدف والای خود یعنی ازبین بردن فقروغنا رادرسطح دانشگاه گسترش داد.

به گزارش عدالتخواهی مجمع دانشجویان عدالت خواه دانشگاه فسا دراین ماه محرم با برگزاری نمایشگاهی باموضوع محرم+فقروغنا درکنارمراسم محرمی هدف والای خود یعنی ازبین بردن فقروغنا رادرسطح دانشگاه گسترش داد.
دراین مراسم که باپخش نشریه میزان و ویژه نامه محرم همراه بودعضوگیری هم صورت گرفت که مورد استقبال دانشجویان قرارگرفت.
پخش نوای محرمی  در کنار نمایشگاه عکس این مراسم را پرفیض کرد.

photo_2016-10-18_15-06-23 photo_2016-10-18_15-06-35 photo_2016-10-18_15-06-43 photo_2016-10-18_15-06-50 photo_2016-10-18_15-07-04