طی اقدامی نمادین:

بازدید سرزده لیبرال ها از اجرای دقیق سرمایه داری در ایران + عکس

به گزارش عدالتخواهی جنبش عدالتخواه دانشجویی طی اقدامی و در اعتراض به وضعیت گورخوابی کارتن خواب ها علت این وضعیت را پایه گذاری تفکر اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد آزاد در کشور می داند در همین راستا  عباس اخوندی ،مسعود نیلی و علینقی مشایخی را به نظارت بر اجرای دقیق سرمایه داری در ایران  دعوت […]

به گزارش عدالتخواهی جنبش عدالتخواه دانشجویی طی اقدامی و در اعتراض به وضعیت گورخوابی کارتن خواب ها علت این وضعیت را پایه گذاری تفکر اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد آزاد در کشور می داند در همین راستا  عباس اخوندی ،مسعود نیلی و علینقی مشایخی را به نظارت بر اجرای دقیق سرمایه داری در ایران  دعوت کرد  و طی اقدامی نمادین و با ساخت ماکت این سه نفر و طی بازدیدی که از گورخواب ها داشتند خواهان دیدن ثمره تفکراتشان در این چند دهه شدند.

حاشیه نشینی و گورخوابی های کارتن خواب ها نتایج تفکرات اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد ازادی می باشد که در دهه هفتاد پابه ریزی شد و با گذشت سه  دهه شاهد نتایج این نوع تفکر می باشیم افرادی همچون عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی، مسعود نیلی و علینقی مشایخی بعنوان سمپات های تفکر سرمایه داری و اقتصاد آزاد از مسببین پیاده سازی این نوع اقتصادی در سطوح اقتصادی کشور بودند و حضور این افراد در بدنه دولت چه در دهه های قبل (بصورت ویژه 70) و حال حاضر در تیم اقتصادی دولت نشان می  دهد ما هنوز زیان هایی که از سیاست های سرمایه داری و بازار آزاد بر اقتصاد کشور وارد آمده است درس نگرفته ایم با انکه همه به این امر واقفیم که انچه در زمان دولت تکنوکرات ها به تبعیت از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ،تحت عنوان سیاست های تعدیل ساختاری در ایران و بسیاری از کشورهای آمریکایی ،آسیایی  و افریقایی انجام شد جز زیان ،هزینه و گذشت زمان چیزی عایدمان نکرده و نخواهد کرد .

حال نتایج این نوع تفکر را باید در ایجاد دره های فقری و قله های ثروتی در کشور دید که کارتن خوابها و حاشیه نشین ها در چه وضعیتی هستند به طوری که زنده زنده و قبل از مرگ در گور های که بخود ان ها تعلق ندارد و از قبل پیش فروش شده بخوابند.

 

photo_2017-01-04_19-30-26 photo_2017-01-04_19-30-39 photo_2017-01-04_19-30-59 photo_2017-01-04_19-31-03 photo_2017-01-04_19-31-17 photo_2017-01-04_19-31-29 photo_2017-01-04_19-31-36 photo_2017-01-04_19-31-47 photo_2017-01-04_19-31-54 photo_2017-01-04_19-32-27 photo_2017-01-04_19-32-37 photo_2017-01-04_19-32-43 photo_2017-01-04_19-32-49photo_2017-01-04_19-30-18