با حضور دانشجویان سراسر کشور :

گزارش تصویری اولین روز نشست شهید رجایی جنبش عدالتخواه دانشجویی

به گزارش عدالتخواهی ۳۴مین نشست(شهید رجایی) جنبش عدالتخواه دانشجویی در مشهد مقدس در حالی آغاز شد که مهمانان امروز نشست جنبش عدالتخواه محمد جعفر نژاد (دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی)حسن حیدری (کارشناس ارشد مسائل کشاورزی) مجید عسکری و حسین کمیلی که هر دو عضو ادوار جنبش عدالتخواه دانشجویی بودند برگزار شد. در ادامه نشست امروز خانم […]

به گزارش عدالتخواهی ۳۴مین نشست(شهید رجایی) جنبش عدالتخواه دانشجویی در مشهد مقدس در حالی آغاز شد که مهمانان امروز نشست جنبش عدالتخواه محمد جعفر نژاد (دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی)حسن حیدری (کارشناس ارشد مسائل کشاورزی) مجید عسکری و حسین کمیلی که هر دو عضو ادوار جنبش عدالتخواه دانشجویی بودند برگزار شد.

در ادامه نشست امروز خانم کریمی عضو فعال مجمع مطالبه مشهد در باره حضور زنان و نیاز جامعه صحبت کردند و همچنین مستند داد برنده جایزه ویژه جشنواره عمار در این نشست اکران شد و سید میثم صفاهیان نماینده رانندگان معترض به فساد در سیستم حمل و نقل کشور در ادامه اکزان مستند به سخنرانی پرداختند.

 

photo_2017-02-03_17-55-56

photo_2017-02-03_17-55-46 photo_2017-02-03_17-55-37 photo_2017-02-03_17-55-30 photo_2017-02-03_17-55-02 photo_2017-02-03_17-54-21 photo_2017-02-03_17-54-27 photo_2017-02-03_17-54-33 photo_2017-02-03_17-54-43 photo_2017-02-03_17-54-52 photo_2017-02-03_17-54-11 photo_2017-02-03_17-54-06 photo_2017-02-03_17-53-57 photo_2017-02-03_17-53-41 photo_2017-02-03_17-53-08 photo_2017-02-03_17-24-03 photo_2017-02-03_17-52-17 photo_2017-02-03_17-52-30 photo_2017-02-03_17-52-41 photo_2017-02-03_17-52-50 photo_2017-02-03_17-23-26 photo_2017-02-03_17-23-37 photo_2017-02-03_17-23-43 photo_2017-02-03_17-23-49 photo_2017-02-03_17-23-55 photo_2017-02-03_17-58-04 photo_2017-02-03_17-58-20 photo_2017-02-03_17-23-02 photo_2017-02-03_17-23-17 photo_2017-02-03_17-57-58 photo_2017-02-03_17-57-44 photo_2017-02-03_17-57-33 photo_2017-02-03_17-57-24 photo_2017-02-03_17-57-18 photo_2017-02-03_17-56-28 photo_2017-02-03_17-56-42 photo_2017-02-03_17-56-48 photo_2017-02-03_17-57-08 photo_2017-02-03_17-56-57 photo_2017-02-03_17-56-14 photo_2017-02-03_17-56-07 photo_2017-02-03_17-56-01 photo_2017-02-03_17-55-56 photo_2017-02-03_17-55-46 photo_2017-02-03_17-54-43 photo_2017-02-03_17-54-52 photo_2017-02-03_17-55-02 photo_2017-02-03_17-55-30 photo_2017-02-03_17-55-37 photo_2017-02-03_17-54-33 photo_2017-02-03_17-54-27 photo_2017-02-03_17-54-21 photo_2017-02-03_17-54-11 photo_2017-02-03_17-54-06 photo_2017-02-03_17-53-57 photo_2017-02-03_17-23-02