دبیر سابق جنبش عدالتخوه دانشجویی:

انباشت سرمایه عامل ظهور سرمایه داری است

یه گزارش عدالتخواهی محمد جعفرنژاد دبیر سابق جنبش عدالتخوه دانشجویی در جمع 34 مین نشست (شهید رجایی)جنیش عدالتخواه در مشهد مقدس  به مسئله سرمایه داری و جدال دو اسلام پرداخت و اظهار داشت: قانون سرمایه داری را سرمایه داری دین خاموشی می نامیم که به صورت آرام در لایه های مختلف فکری، اعتقادی وعلمی کشور […]

یه گزارش عدالتخواهی محمد جعفرنژاد دبیر سابق جنبش عدالتخوه دانشجویی در جمع 34 مین نشست (شهید رجایی)جنیش عدالتخواه در مشهد مقدس  به مسئله سرمایه داری و جدال دو اسلام پرداخت و اظهار داشت: قانون سرمایه داری را سرمایه داری دین خاموشی می نامیم که به صورت آرام در لایه های مختلف فکری، اعتقادی وعلمی کشور رسوخ می کند.
وی مولفه های سرمایه داری را برشمرد و گفت: پیگیری نفع شخصی و سود محوری، لذت گرایی و اصالت قدرت از مولفه های سرمایه داری است.
جعفرنژاد انباشت سرمایه را عامل ظهور سرمایه داری دانست و افزود: تغییر مفهوم ثروت به قدرت شیوه نظام سرمایه داری را تغییر داد و به سمت انباشت سرمایه سوق داده است.
دبیر سابق جنبش عدالتخوه دانشجویی به بازیابی مولفه های دینی اشاره کرد و ابراز داشت: هر دینی یک جهان بینی دارد که نگاه دین ما در حوزه؛ هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی است.
وی ادامه داد: ایدئولوژی مبتنی بر جهان بینی است و هردین برای پیروان خود بایدها و نبایدهایی را برای ارتباط ارائه می دهد که دین خاموش فاقد این مولفه و جهان بینی ها است.
جعفرنژاد عنوان کرد: از جمله راهکارها برای مقابله با دین خاموش ایده اجزا به جای ایده ابعاد، توهم ایستایی به جای پویایی و راهبرد هماهنگ سازی به جای یکسان سازی است.