با حضور دانشجویان عدالتخواه :

گزارش تصویری دومین روز نشست شهید رجایی جنبش عدالتخواه دانشجویی

به گزارش عدالتخواهی دومین روز نشست شهید رجایی جنبش عدالتخواه دانشجویی در مشهد مقدس برگزار شد. سخنرانان روز دوم نشست روح الله رشیدی فعال فرهنگی و وحیدجلیلی بودند که هر کدام از این جلسات با پرسش و پاسخ همراه بود و جلسه سخنرانی وحید جلیلی از ساعت 11شب تا 3 بامداد ادامه داشت. ارائه تشکل […]

به گزارش عدالتخواهی دومین روز نشست شهید رجایی جنبش عدالتخواه دانشجویی در مشهد مقدس برگزار شد.
سخنرانان روز دوم نشست روح الله رشیدی فعال فرهنگی و وحیدجلیلی بودند که هر کدام از این جلسات با پرسش و پاسخ همراه بود و جلسه سخنرانی وحید جلیلی از ساعت 11شب تا 3 بامداد ادامه داشت.
ارائه تشکل های عدالتخواه در همین روز برگزار شد و جلسه کمیته عدالت قضایی با ارائه صادق پورهاشمی دبیر این کمیته در همین روز برگزار شد.

photo_2017-02-05_10-04-03 photo_2017-02-05_10-13-53 photo_2017-02-05_10-14-08 photo_2017-02-05_10-14-13 photo_2017-02-05_10-14-18 photo_2017-02-05_10-14-22 photo_2017-02-05_10-14-28 photo_2017-02-05_10-14-37 photo_2017-02-05_10-14-41 photo_2017-02-05_10-14-47 photo_2017-02-05_10-14-51 photo_2017-02-05_10-15-03 photo_2017-02-05_10-15-14 photo_2017-02-05_10-15-23 photo_2017-02-05_10-15-48 photo_2017-02-05_10-15-53 photo_2017-02-05_10-15-57 photo_2017-02-05_10-16-01 photo_2017-02-05_10-16-07 photo_2017-02-05_10-16-12 photo_2017-02-05_10-16-17 photo_2017-02-05_10-16-22 photo_2017-02-05_10-16-27 photo_2017-02-05_10-16-31 photo_2017-02-05_10-16-37 photo_2017-02-05_10-16-43 photo_2017-02-05_10-16-50 photo_2017-02-05_10-16-56 photo_2017-02-05_10-17-01 photo_2017-02-05_10-17-18 photo_2017-02-05_10-17-24 photo_2017-02-05_10-17-28 photo_2017-02-05_10-17-33 photo_2017-02-05_10-17-42 photo_2017-02-05_10-17-47 photo_2017-02-05_10-18-23 photo_2017-02-05_10-18-28 photo_2017-02-05_10-18-34 photo_2017-02-05_10-18-46