یادداشت // سلمان کدیور

از مجیزگویی حکومتی تا استالینیسم فکری!

همه سیره رهبری را در کراهت از چاپلوسی می دانیم با این وجود اما همیشه عده ای هستند که به چنین انحرافاتی دامن زده اند. چنان پیرامون رهبری سخن می گویند و یا به وضعی سعی در چسباندن القاب طول و طویل به حضرت آقا دارند که انگار دارند در مورد سلطان صاحبقران سخن می […]

همه سیره رهبری را در کراهت از چاپلوسی می دانیم با این وجود اما همیشه عده ای هستند که به چنین انحرافاتی دامن زده اند.

چنان پیرامون رهبری سخن می گویند و یا به وضعی سعی در چسباندن القاب طول و طویل به حضرت آقا دارند که انگار دارند در مورد سلطان صاحبقران سخن می گویند نه ولی فقیه ای که شان خدمتگزاری به اسلام و  پدری امت را به او سپرده اند.

مهمترین خصیصه سیاسی اجتماعی شان هم نگاه اخباری و  نقلی به ارشادات رهبری است.

همین‌که لب باز می کنی و تحلیلی از وضعیت کشور و انقلاب ارائه می دهی که با نگاه انتزاعی – اخباری او مغایر است، بدون اینکه به خودش زحمت دهد پیرامون سخن شما فکر کند و تحلیلش نماید، فوری جمله ای از رهبری جفت و جور می کند و با بیان این که «حرف شما مغایر نظر رهبری است»، سعی در هل دادن شما به سمت مخالفت با رهبری دارد تا به این طریق اصل بحث تغییر کند و شما ناچار شوید به جای اثبات عقلی نظر و نگاهتان، از پایبندی تان به ولایت فقیه دفاع کنید.

همیشه سعی دارند یک دوقطبی از منِ چسبیده به رهبری در یک سمت و سایرین در سمت دیگر تشکیل دهند و در پناه حمایت از ولایت سنگر گرفته و به سمت دشمنان و مخالفین و منتقدینشان فحش و ناسزا و تحلیل امنیتی آبکی پرتاب کنند.

همیشه چند جمله از رهبری، در زمینه های گوناگون از نقد دولت تا محیط زیست، آماده در آستین دارند که در بزنگاه به مخاطبانشان ارايه دهند و آنان را به این طریق محکوم نمایند تا انحرافاتشان را به نام منویات رهبری به مردم قالب کنند.

هر چند که رهبری بارهای بار فرموده اند که رسیدن به تحلیلی غیر تحلیل ایشان نه تنها بد نیست بلکه ممکن است خوب هم باشد، یا صریح گفته اند که نقد سیاست های رهبری مثل نقد اصل چهل و چهار ، ضدیت با ایشان نیست و جای دیگر پا را فراتر نهاده و در تعبیری بی سابقه عنوان کرده اند:« من استالین نیستم که سخنی بگویم و بخواهم حول آن نظریه سازی کنند»، این جماعت سعی در استالین سازی از چهره آزاد اندیش رهبری دارند.

این جریان که امروز در حال باب کردن مجیز گویی و مدیحه سرایی حکومتی هستند، آرزو دارند روزی برسد که بتوانند مقام ملیجکی را نیز فراهم آورند، تا در آن نقش آفرینی انقلابی نمایند.

 

*سلمان کدیور – دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی کشور