سیدسعید نجیبی، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی طی مصاحبه ای نسبت به اتفاقات اخیر، اظهار داشت:

هم اینکه خود را به خواب بزنیم و اعتراضات واقعی و صنفی مستضعفین را پای آشوبِ سیاسی بنویسیم غلط هست؛ و هم اینکه شبیه لاشخورهای معاند، مطالبات به حق و درچارچوب نظام را برای اغراض کثیفِ مان مصادره کنیم اوج رذالت خواهد بود.

هم اینکه خود را به خواب بزنیم و اعتراضات واقعی و صنفی مستضعفین را پای آشوبِ سیاسی بنویسیم غلط هست؛ و هم اینکه شبیه لاشخورهای معاند، مطالبات به حق و درچارچوب نظام را برای اغراض کثیفِ مان مصادره کنیم اوج رذالت خواهد بود. مردم همواره پای انقلاب و نظام و دفاع از ولی فقیه ایستاده اند.

به گزارش عدالتخواهی؛ سیدسعید نجیبی، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی طی مصاحبه ای نسبت به اتفاقات اخیر، اظهار داشت: عدالت اجتماعی، از شعار های اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده و مسئولین نیز وظیفه شان رسیدگی به این امر است.

وی با اشاره به سخنان سال گذشته ی رهبری مبنی بر گله مندی مردم، گفت: رهبری انقلاب بارها فشار اقتصادی روی دوش قشر مستضعف را تذکر داده اند؛ اما توجه مسئولین کشور همچنان بر دعواهای پوچ سیاسی است، تا مشکلات معیشتی مردم.

نجیبی ضمن تأکید بر اینکه رسانه های مغرض، هیچگاه دلسوز مردم نبوده اند و نوع شعارهای اغتشاشات نیز نشان می دهد که شعاردهندگان اصل نظام را نشانه رفته اند که این افراد جدا از مردم هستند، افزود: ضد انقلاب در حال حاضر همانند گذشته به کاهدان زده و دچار بزرگترین اشتباه محاسباتی شده است. چرا که به حول و قوه الهی مردم انقلابی و دوستدار نظام، ضمن اینکه نسبت به وضع موجود معترض هستند و آن را در شأن انقلاب نمی دانند، هیچگاه اجازه ی عرض اندام به افراد معدودی که در پی منحرف کردن مطالبات واقعی شان هستند، نمی دهند.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی، با بیان اینکه اگر برخی مسئولین مسیر انقلاب و امام را در پیش میگرفتند، خیلی از مشکلات فعلی وجود نداشت، گفت: اتفاقات اخیر برآمده از سیاست های غلط اقتصادی است که دولت در پیش گرفته است. وضعیت رفاهی نه تنها در آمارها و شاخص های رسمی، بلکه در بطن زندگی مردم نیز ملموس نیست. سیاست های اقتصادی بازار آزاد و نگاه به خارج، نتیجه ای جز افزایش شکاف طبقاتی، گرانی و بیکاری نخواهد داشت.

این فعال دانشجویی در پایان افزود: هم اینکه خود را به خواب بزنیم و اعتراضات واقعی و صنفی مستضعفین را پای آشوبِ سیاسی بنویسیم غلط هست؛ و هم اینکه شبیه لاشخورهای معاند، مطالبات به حق و درچارچوب نظام را برای اغراض کثیفِ مان مصادره کنیم اوج رذالت خواهد بود. مردم همواره پای انقلاب و نظام و دفاع از ولی فقیه ایستاده اند، و قطعاً دانشجویان و تشکل های دانشجویی نیز در کنار مردم بوده و اجازه نمی دهند عده ای مغرض و ضد انقلاب از مطالبات شان سؤاستفاده کرده و اعتراضات را منحرف کنند.