در خصوص صدور حکم برای چهار تن از عدالتخواهان

حسین شهبازی زاده از دادگاه و مسائل پیرامونی آن می گوید+صوت

بعد از صدور حکم برای چهار عدالتخواه شیرازی، حسین شهبازی زاده دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی از روند دادگاه و مسائل پیرامونی آن می گوید.

بعد از صدور حکم برای چهار عدالتخواه شیرازی، حسین شهبازی زاده دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی از روند دادگاه و مسائل پیرامونی آن می گوید.

صوت ایشان در زیر قابل دانلود کردن است.