پس از گذشت 70 روز حکم 4 جوان عدالتخواه صادر شد:

نود و یک روز حبس تعزیری (دو سال معلق) و پنج سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت سیاسی

سلمان کدیور، دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی، حسین شهبازی زاده دبیر اسبق جنبش عدالتخواه، هادی مسعودی عضو اسبق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه و مصطفی پور خسروانی دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز، چهار عدالتخواه شیرازی با گذشت چندین ماه محاکمه و دادگاه، عاقبت در اعتراض و انتقاد به عملکرد امام جمعه ی شهر شیراز و همچنین واردکردن انتقادات و سوالاتی به قوه قضاییه به نود و یک روز حبس تعزیری و پنج سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت سیاسی محکوم شدند.

سلمان کدیور، دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی، حسین شهبازی زاده دبیر اسبق جنبش عدالتخواه، هادی مسعودی عضو اسبق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه و مصطفی پور خسروانی دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز، چهار عدالتخواه شیرازی با گذشت چندین ماه محاکمه و دادگاه، عاقبت در اعتراض و انتقاد به عملکرد امام جمعه ی شهر شیراز و همچنین واردکردن انتقادات و سوالاتی به قوه قضاییه به نود و یک روز حبس تعزیری و پنج سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت سیاسی محکوم شدند.

حکم چهار جوان عدالتخواه این گونه می باشد:

يك. تحمل نود و يك روز حبس تعزيري كه بمدت دو سال به حال تعليق در مي آيد.
دو.محروميت از هرگونه عضويت يا فعاليت در احزاب سطح كشور انجمن ها و اتحاديه هاي دانشجويي تحت هر عنوان و اسمي و همچنين محروميت از عضويت در هيئت تحريريه، مديريت، سردبيري و يا مدير مسولي نشريات مكتوب يا الكترونيكي و يا گروه هاي اجتماعي در فضاي مجازي بمدت پنج سال.

 

سلمان کدیور در این خصوص در کانال تلگرامی خود نوشت:

عاقبت من و دوستانم، پس از یکسال محاکمه، فقط بخاطر نقدامام جمعه شیراز،آقای ایمانی، به سه ماه حبس تعزیری (دوسال معلق) و پنج سال ممنوعیت هرگونه فعالیت سیاسی، محکوم شدیم.

مصطفی پور خسروانی نیز در کانال تلگرامیخود مطالبات خود و دوستانش را به شرح زیر نوشت:

١. آقاي رييس قوه چرا روند دادرسي ها براي مردم شفاف نيست؟
٢. آقاي رييس قوه چرا مردم طعم عدالت را در پرونده هاي ملي نمي چشند؟
٣. آقاي امام جمعه چرا در انتخابات بي مهابا خرج كرديد؟
٤. آقاي امام جمعه چرا پاسخگوي عملكرد اطرافيانتان نيستيد؟

🔸خب بر فرض كه با اين حكم ما از اين پرسش ها منصرف شديم( كه نشديم) ثم ماذا؟ مساله حل شد؟ واقعيتي از اين پرسش ها تغيير كرد؟ اعتماد مردم به امام جمعه و قوه قضاييه بيشتر شد؟ كاش مي فهميديد تيشه به ريشه زدن يعني چه؟