نشست شهید بهشتی سی و هشتمین نشست جنبش عدالتخواه دانشجویی

آغاز سی و هشتمین نشست سراسری جنبش عدالتخواه دانشجویی