دعوت جنبش عدالتخواه دانشجویی از رئیس سازمان خصوصی سازی

دعوت جنبش عدالتخواه دانشجویی از رئیس سازمان خصوصی سازی، جهت پاسخگویی پیرامون موضوعات مرتبط


دعوت جنبش عدالتخواه دانشجویی از رئیس سازمان خصوصی سازی، جهت پاسخگویی پیرامون موضوعات مرتبط

جناب آقای علی اشرف عبدالله پوری حسینی ، ریاست سازمان خصوصی سازی

سلام علیکم

  • نظر به مسائل مختلفی که در زمینه خصوصی سازی بوجود آمده، نظیر عدم رعایت سیاست های کلی اصل 44، عدم نظارت کافی بر روند خصوصی سازی ها، عدم اهلیت خریداران، رفتار سلیقه ای در قبال واگذاری ها و نحوه ابهام آمیز قیمت گذاری، اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی از جنابعالی به عنوان مسئول اصلی این اتفاقات دعوت می کند، جهت پاسخگویی در قبال عملکرد خود، در اولین فرصت ممکن، مهمان دانشگاه تهران باشید.

واضح است که عدم پاسخدهی حضرتعالی، بیش از پیش بر مسئولیت و قصورتان می افزاید.