رفتن به بالا

  • رقص یا ربا؟ مسئله این است!

    استاندار خراسان جنوبی در جمع هنرمندان غلط خورده و گفته که رقص به اسلام ضربه نمی زند و یک سری خزعبلات ناچیز دیگر. در واکنش به آن حرف های مفت، الان سه روز است که تمام حوزه های علمیه آن بلاد تعطیل شده و روحانیون و علما تحصن کرده که بله، استاندار با آن حرفش به اسلام توهین کرده، پس باید عزل شود. من با این کار، کاری ندارم، با استاندار هم کاری ندارم، قضاوت هم نمیکنم اما الان ...