رفتن به بالا

  • طی نامه ای :

    مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز علیه متولیان سد تنگ سرخ اعلام جرم کرد

    به گزارش عدالتخواهی به نقل از عدالتخواهان؛ متولیان سد تنگ سرخ که بارها از منظر پدافند غیرعامل، تاثیر بر زیست بوم مهارلو، رانت های اطلاعتی و خریده شدن زمین های اطراف توسط افراد صاحب نفوذ و مواردی از این دست، مورد اعتراض کارشناسان قرار گرفته اند؛ این بار توسط، مجمع دانشجویان عدالتخواه به پاسخگویی در برابر قانون فراخوانده شده اند. مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز با ...