رفتن به بالا

  • مسکن، چرخش از توانمندسازی تا سوداگری

    به گزارش عدالتخواهی دولت برای خروج از رکود حاکم بر حوزه مسکن و ایجاد رونق در این حوزه، توجه خود را به تسهیلات مسکن از جمله وام خرید و … معطوف کرده است. بهبود شرایط تسهیلات مسکن می تواند اثرات منفی و مثبت در بازار مسکن داشته باشد. این امر منوط به شرایط تسهیلات و سیاست های دولت در این زمینه است. در این راستا دولت می تواند از ابزار تسهیلات در دو رویکرد متفاوت جهت رونق بازار ...