رفتن به بالا

  • مصوبه دانشجوی پولی مخالف اصل 3و 30 قانون اساسی است

    سه شنبه هفته گذشته ماده 24 قانون برنامه پنجم توسعه که به مصوبه دانشجوی پولی معروف است، در مجلس شورای اسلامی بعد از آنکه اصلاحاتی از سوی نمایندگان بر روی آن صورت گرفت، به تصویب رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال گردید. اعضای شورای نگهبان نیز با عدم مخالفت با آن مصوبه مهر تایید را بر آن مصوبه زد. روز پنجشنبه نامه ای که در ادامه می آید از سوی جنبش عدالتخواه دانشجویی به ...